Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Artykuły i wpisy UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM W RAMACH TARCZY 4.0
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM W RAMACH TARCZY 4.0


UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM W RAMACH TARCZY 4.0

PROPOZYCJA RESTRUKTURYZACJI W RAMACH PRZEPROWADZENIA UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM

Proponowane rozwiązanie:

Sposób prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego reguluje ustawa Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PR) oraz ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19, zwana Tarczą 4.0 (dalej: Tarcza 4.0).

Celem postępowania jest wypracowanie rozwiązania, które doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami odnośnie zobowiązań oraz sposobu ich ostatecznej spłaty. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.. (art. 155 ust.2 PR)

Propozycje mogą polegać min na: (art. 156 PR):

 • odroczeniu spłat zobowiązań,
 • rozłożeniu spłaty na raty,
 • redukcji zobowiązań,
 • konwersji wierzytelności na udziały,
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Należy pamiętać, że zawarcie układu z wierzycielami jest podstawowym celem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego i wszelkie wysiłki powinny być skierowane w celu przekonania wierzycieli do zagłosowania za przedstawioną koncepcją wyprowadzenia przedsiębiorstwa z kryzysu, gdyż to będzie dla nich bardziej opłacalne niż upadłość przedsiębiorstwa.

Czas prowadzenia postępowania:

 • do 4 miesięcy od dnia ukazania się w Monitorze Gospodarczym.

Korzyści:

 • otwarcie postępowania bez konieczności występowania z wnioskiem do Sądu – możliwie otwarcie postępowania w przypadku sprawnego działania w ciągu dwóch tygodniu od decyzji o wdrożeniu procesu,   
 • ochrona przed wierzycielami na czas postępowania – zawieszenie trwających egzekucji, brak możliwości wszczynania nowych,
 • w przypadku braku powodzenia w negocjacjach z wierzycielami – możliwość otwarcia kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego.

Ograniczenia:

 • wszystkie działania wykraczające poza zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy układu,
 • wierzyciel ma prawo zabiegać w Sądzie o uchylenie zakazu egzekucji.

Chronologia działań

Czynności Strona odpowiedzialna
ETAP I  
Zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu. Nadzorca + Zarząd
Audyt sytuacji Spółki Nadzorca
Sporządzenie listy wierzytelności. Nadzorca
Przygotowanie propozycji układowych. Nadzorca + Zarząd
Ustalenie dnia układowego. Nadzorca + Zarząd
Zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nadzorca
Powiadomienie Sądu Rejonowego o otwarciu postępowania Nadzorca
Negocjacje z wierzycielami. Nadzorca + Zarząd
Przygotowanie kart do głosowania i zebranie od wierzycieli głosów na piśmie. Nadzorca
ETAP II  
Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. Nadzorca+ Zarząd
Sporządzenie bilansu do celów postępowania o zatwierdzenie układu na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Księgowość
Przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Nadzorca
Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu. Sąd Rejonowy
ETAP III (w przypadku zawarcia układu)  
Pełnienie funkcji Nadzorcy wykonania układu Nadzorca wykonania układu

Koszty postępowania:

 1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji nadzorcy układu podczas postępowania (poziom wynagrodzenia reguluje ustawa).
 2. Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu (w przypadku zawarcia układu) za pełnienie funkcji Nadzorcy wykonania układu przez okres wykonania układu.
 3. Zwrot kosztów postępowania, dojazdów i innych – zwrot kosztów, wg norm obowiązujących.
 4. Koszt zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 500 zł.
 5. Koszt opłaty sądowej w przypadku złożenia wniosku